من گرگ بُدم لیک قضا بود معذّب

در خدمتِ معشوق شبانم کند این عشق