بگذار تا ببینمش اکنون که می‌رود

ای اشک از چه راهِ تماشا گرفته‌ای