ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

عاقبت داغ تو را بر دل من بگذارند