هرکس به خان و مانی دارند مهربانی

من مهربان ندارم نامهربان من کو