مهر پاییز کجا بود در این شهر شلوغ

چار فصل دل من در خطر بی مهری ست