یک روز در پای تو خواهم مرد اما

با هیچکس قسمت نکن قربانی ات را