زنگ ساعت شیونی گر می کند حیرت مکن

از برای فوت وقت خویشتن در ماتم است!

بر ما چه ستمها که نرفت از تن خاکی

چون ریشه دویدیم و به جایی نرسیدیم!