چون نماید به تو این دولت روی

رو در آن آر و به به کس هیچ مگوی...