مرغ دل ما را که به کس رام نگردد

آرام توئی ، دام توئی ، دانه توئی تو