لب های تو با شعر عجین است، عجیب است!

ما پسته ندیدیم شکر داشته باشد