زاهد مرو به صومعه کز بهر اعتکاف

دارم یقین که گوشه میخانه بهتر است...