اگر دستم به ناحق رفت در زلف تو،

معذورم، برای دستهای تنگ ایمانی نمی ماند...