الهی این بنده چه داند که چه می‌باید جست؟

داننده تویی هر آنچه دانی، آن دِه