من که بی وزن شدم باد مرا هرجا برد

هرکسی دید مرا گفت: چه ولگرد شده