جای در دیده چنان کرده که گویی اینجاست

کاش با این همه دوری ز مقابل برود