چنان چشم و دمار از من در آورده است چشمانت

که از کرمانیان، آقا محمّد خان قاجاری

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند

خوشا به حال شما ها که شاعری بلدید