مرا که بوی بهشتِ تنت بَرَد دوزخ

چه جای واهمه باشد؟ کجا بسوزم و کِی...