اُریب مى ایستم

تا شاید قلبِ زواردررفته ام

در سراشیبىِ سینه ام 

باز روشن شود.