عشق آنست که از روی حقیقت باشد

هر که را عشق مجازیست حمال الحطب است