گویند دل به آن نامهربان مده

دل آن زمان ربود که نامهربان نبود...

خوش آن زمان که نکویان کنند غارت شهر،

مرا تو گیری و گویی که این اسیرِ من است!