از ضعف چنان شدم که بر بالینم

صد بار اجل آمد و نشناخت مرا