چند روزیست دلم ، میل زیارت دارد

باز حس می کنم این قلب ، حرارت دارد