هیچ کس نمی توانست مرا به کشتن دهد

هیچ کس به قشنگی "تو" مرا نکشت!