استخوان سر فرهاد فرو ریخت ز هم

دیده اش در ره شیرین نگران است هنوز