ابلیس منم ایل و تبارم سیب است

تا باغ توی هرچه بکارم سیب است