من باری از دهانش هرگز نشان ندیدم

یا من بصر ندارم یا او دهان ندارد!