بندی به پای دارم و باری گران به دوش

در حیرتم که شهره به بی بند و باری ام !