عشق  دانشکده ی تجربه ی انسان هاست

گرچه چندی ست پر از طفل دبستان شده است

اساس علم ریاضی به باد خواهد رفت

اگر که مسئله ها عاشقانه حل بشود