افتادن و برخاستنِ باده پرستان

در مذهبِ رندانِ خرابات نماز است