پر زد دلم، رسید به صحرای کربلا

ای کاش این پرنده از آغاز پر نداشت