گر من ز تو ای دوست همی ننگ ندارم!

تو نیز مدار از من و از صحبت من ننگ...