یوسف گمگشته ، برگرد زلیخا دارد

بی تو و پیراهنت گریه کنان می میرد