آه، می خواهم برخیزم ز جای

همچو ابری اشک ریزم های های...

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست

که نگاه من در نی نی چشمان تو