در دل ما هوس وصل کسی افتاده است

که از او در دل هر کس هوسی افتاده است...