بسیار دست و پا مزن ای دل به زلف یار

تسلیم شو که رشتهٔ صیاد محکم است