آنقدر ترسیده ام از این همه عشق دروغ !

تا به گوشم می خورد "من دوستت..." کر می شوم !