چند موی بلند روی بالشم جا مانده است،

درست مثلِ چند ترکش در بدنِ یک سرباز