دَر سرَت اِمروز بحث ِ داغ ِ آغوشم نبود

جمعه تعطیل است یا ما را زِ خاطِر برده ای؟