در آینه بوسید خودش را و نفهمید

آن لب که هدر داد مرا خرج دو سال است!