گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من

نفسی هست دلی هست ولی جانی نیست