مثلِ انفجار و گروگانگیریِّ شهر پاریس

دل من مُنهَدِم و عاملِ آن تکفیریست