کدامین فکر ما را شرط راه است

چرا گه طاعت و گاهی گناه است

جواب نامه ام از بس ، ز جانان دیر می آید

جوان گر می رود قاصد ، زکویش پیر می آید