روی فرش منزلم، نقش و نگارت می زدم

عشقت مرا دیدوبگفت: دیوانه ام کردی، مزن!