این جا کسی صدای مرا پس نمیدهد

پای کدام کوه بخوانم ترانه ای؟