عاشق آنست که فکر سر و سامانش نیست

پیرهن گر به تنش هست گریبانش نیست