بنگر که خلق را به که داد و چگونه رفت،

روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر!