در درون شهر کوران دردها دارم

ز بینایی...

یکسره دنیا خراب از اوست و حواس من!

آی نی زن که تو را آوای نی برده است، دور از ره کجایی؟