آن گرد باد نیست به گرد سرای تو

سرگشته ای ست رقص کنان در هوای تو