باده پر خوردن و هوشیار نشستن سهل است

گر به دولت برسی مست نگردی مردی