بعد عمری که به خوابِ منِ بی دل آمد!

گریه آبی به رخم ریخت که بیدار شدم...